ป้ายบังคับจราจร ห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางซ้าย

บ-8 “ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย”