ป้ายห้ามจอดรถทางคร่อม ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น

ป้ายห้ามจอดรถทางคร่อม ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น