ป้ายบังคับจราจร ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางขวา

บ-9 “ป้ายห้ามเลี้ยวขวา”