ป้ายเตือน ป้ายเตือนจราจร ป้ายจราจร WARNING SIGNS | TRAFFIC SIGN

ป้ายเตือน

ป้ายจราจรต่างๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายเตือนแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  1. ป้ายเตือนตามรูปแบบ และลักษณะที่กำหนด
  2. ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์
  3. ป้ายเตือนในงานก่อสร้างต่างๆ
ป้ายเตือน ทางโค้งซ้าย ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต.1
ป้ายเตือน ทางโค้งขวา ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต.2
ป้ายเตือน ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต.3
ป้ายเตือน ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต.4
ป้ายเตือน ทางโค้งกลับเริ่มซ้าย ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต.5
ป้ายเตือน ทางโค้งกลับเริ่มขวา ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต.6
ป้ายเตือน ทางโค้งรัศมีแคบเริ่มซ้าย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต.7
ป้ายเตือนจราจร ทางโค้งรัศมีแคบเริ่มขวา ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต.8
ป้ายเตือนจราจร ทางคดเริ่มเลี้ยวซ้าย ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต.9
ป้ายเตือนจราจร ทางคดเริ่มเลี้ยวขวา ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต.10
ป้ายเตือนจราจร ทางโทตัดทางเอก ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต.11
ป้ายเตือนจราจร ทางเอกตัดกันรูปตัววาย ทางแยกข้างหน้าตัดกันเป็นรูปตัววาย (Y)ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต.12
ป้ายจราจร ทางโทแยกทางเอกซ้าย ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต.13
ป้ายจราจร ทางโทแยกทางเอกซ้าย ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต.14
ป้ายจราจร ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง width=
ต.15
เครื่องหมายเตือน ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต.16
ป้ายจราจร ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต.17
ป้ายจราจร ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต.18
ป้ายจราจร ป้ายเตือนทางแยก
ต.19
ป้ายจราจร ป้ายเตือนทางแยก
ต.20
ป้ายเตือนจราจร วงเวียนข้างหน้า ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต.21
ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางแคบลงทั้งสองด้าน ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น ขณะที่รถผ่านทางแคบ ผู้ขับรถจะต้องระมัดระวังมิให้รถชน หรือเสียดสีกัน
ต.22
เครื่องหมายเตือน ทางแคบด้านซ้าย ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ต.23
เครื่องหมายเตือน ทางแคบด้านขวา ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ต.24
ป้ายจราจรประเภทเตือน สะพานแคบ ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมาจากอีกฝ่ายหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยูก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้นๆ ด้วย
ต.25
เครื่องหมายเตือน ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวา และทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไป และปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด
ต.28
เครื่องหมายเตือน ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และมีรั้วหรือเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีเสียงสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือเจ้าหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนตามกันได้
ต.29
ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางแคบ ทางข้างหน้ามีขนาดแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านมีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้นๆ ด้วย
ต.31
ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางลอดต่ำ ทางข้างหน้ามีทางลอดต่ำ มีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้นๆ ด้วย
ต.32
Warning Sign ทางขึ้นลาดชัน ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนิน สันเขาหรือสันเนิน อาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมา ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา
ต.33
Warning Sign ทางลงลาดชัน ทางข้างหน้าเป็นทางลาดลงเขาหรือลงเนิน ให้ขับรถให้ช้าลงเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลงเขา หรือเนินที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำเพิ่อความปลอดภัย
ต.34
ป้ายจราจรประเภทเตือน เตือนรถกระโดด ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกระทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ต.35
Warning Sign ผิวทางขรุขระ ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุมมีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ต.36
ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางลื่น ข้างหน้าทางลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังการลื่นไถล อย่าใช้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ต.38
Warning Sign ผิวทางร่วน ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง
ต.39
ป้ายจราจรประเภทเตือน สะพานเปิดได้ ทางข้างหน้าจะต้องผ่านสะพานที่สามารถเปิดให้เรือลอด ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อเจ้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่าน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อรถข้างหน้า และรถข้างหลัง
ต.41
ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ทางร่วมซ้าย ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้าย ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต.46
 ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ทางร่วมขวา ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางขวา ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต.47
Warning Sign ทางคู่ข้างหน้า ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต.48
Warning Sign สิ้นสุดทางคู่ ทางข้างหน้าเป็นทางร่วมที่ไม่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจร ให้ขับรถช้าลงและชิดด้านซ้ายของทาง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ต.49
Warning Sign ทางเดินรถสองทาง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถสองทางผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายและระมัดระมัดอันตรายจากรถที่สวนทางมา
ต.52
เครื่องหมายเตือน สัญญาณจราจร ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
ต.53
เครื่องหมายเตือน หยุดข้างหน้า ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันทีเมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
ต.54
ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ระวังคนข้ามถนน ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนน หรือมีหมู่บ้านราษฏรอยู่ข้างทางซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย
ต.56
ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ระวังคนข้ามถนน ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถ ให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณ และห้ามทำให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใดๆ
ต.57
ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ระวังสัตว์ ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ
ต.58
ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรคู่ มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานพาหนะสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้าย และทางขวาของป้าย
ต.62
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที
ต.75

⇧ ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไปขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 เซนติเมตร ⇧


ป้ายเตือนก่อสร้าง เขตห้ามแซง ใช้ติดตั้งทางด้านขวาของทาง หมายความว่าทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่นได้
ต.61
75 x 100 ซม.
Warning Signs เตือนแนวทางต่างๆ ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต.63
30 x 45 /
45 x 60 /
60 x 75 ซม.
Warning Signs เตือนแนวทางต่างๆ ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต.66
30 x 45 /
45 x 60 /
60 x 75 ซม.
Traffic Sign เตือนแนวทางต่างๆ ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต.65
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน เตือนแนวทางต่างๆ ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต.68
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
Traffic Sign เตือนแนวทางต่างๆ ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต.70
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
Warning Signs เตือนแนวทางต่างๆ ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต.71
45 x 75 ซม.
Warning Signs เตือนแนวทางต่างๆ ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต.72
45 x 75 ซม.

ป้ายเตือนอื่น ๆ หรือป้ายเตือนเสริม

ป้ายเสริมจะใช้คู่กับป้ายเตือน เพื่อขยายความหมาย ขอบเขต ความยาวของสภาพทางข้างหน้า
Signs Warning สัญญาณไฟข้างหน้า
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
Signs Warning สัญญาณไฟ 500 ม.
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
Signs Warning ระวังรถทางขวา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
Signs Warning ระวังรถทางซ้าย
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
Signs Warning รถกระโดด
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือน ทางขรุขระ
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือน รถวิ่งสวนทาง
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือน ขึ้นเขา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือน ลงเขา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือน ใช้เกียร์ต่ำ
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนจราจร ทางคดเคี้ยว
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนจราจร ฝนตกถนนลื่น
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนจราจร โรงเรียน
60 x 50 /
30 x 50 /
40 x 60 /
75 x 60 ซม.
Traffic Sign อุบัติเหตุข้างหน้า ทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาจมียวดยานพาหนะ หรือสิ่งอื่นกีดขวางทางจราจร
80 x 120 ซม.
Traffic Sign ให้ใช้เกียร์ต่ำ
60 x 120 ซม.
Warning Signs อุบัติเหตุข้างหน้า ทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาจมียวดยานพาหนะ หรือสิ่งอื่นกีดขวางทางจราจร ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ให้ใช้เกียร์ต่ำ ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน เขตชุมชน ลดความเร็ว
150 x 180 ซม.
Traffic Sign เขตชุมชน ลดความเร็ว
75 x 120 ซม.
Warning Signs ป้ายเตือนความเร็ว
45 x 45 /
60 x 60 ซม.
ป้ายเตือนความเร็ว
60 x 120 ซม.
ป้ายเตือนก่อสร้าง จุดกลับรถ ทางข้างหน้าจะมีที่กลับรถ
60 x 100 ซม.

ป้ายเตือนก่อสร้าง

ป้ายเตือนก่อสร้าง ทางเบี่ยงซ้าย ทางข้างหน้ามีการก่อสร้างทางหลวง การจราจรจะต้องเปลี่ยนแนวทางไปใช้ทางเบี่ยง หรือทางชั่วคราวด้านซ้าย
60 x 60 /
75 x 75 /
90 x 90 ซม.
ป้ายเตือนก่อสร้าง เครื่องจักรกำลังทำงาน ทางข้างหน้ามีเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ข้างทาง และล้ำเข้ามาในผิวจราจร หรือใกล้ผิวจราจรเป็นครั้งคราว
60 x 60 /
75 x 75 /
90 x 90 ซม.
ป้ายเตือนก่อสร้าง คนทำงาน ทางข้างหน้ามีคนงานกำลังทำงานอยู่บนผิวจราจร หรือใกล้ชิดกับผิวจราจร
60 x 60 /
75 x 75 /
90 x 90 ซม.

ผลงานป้ายเตือนของเรา

ป้ายจราจร

ป้ายจราจรประเภทต่างๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร