ป้ายเตือน ป้ายเตือนจราจร ป้ายจราจร WARNING SIGNS | TRAFFIC SIGN

ป้ายเตือน

ป้ายจราจรต่างๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายเตือนแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  1. ป้ายเตือนตามรูปแบบ และลักษณะที่กำหนด
  2. ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์
  3. ป้ายเตือนในงานก่อสร้างต่างๆ
ป้ายเตือน ทางโค้งซ้าย ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
2-1
ป้ายเตือน ทางโค้งขวา ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
2-2
ป้ายเตือน ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
2-3
ป้ายเตือน ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
2-4
ป้ายเตือน ทางโค้งกลับเริ่มซ้าย ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
2-5
ป้ายเตือน ทางโค้งกลับเริ่มขวา ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
2-6
ป้ายเตือน ทางโค้งรัศมีแคบเริ่มซ้าย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
2-7
ป้ายเตือนจราจร ทางโค้งรัศมีแคบเริ่มขวา ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
2-8
ป้ายเตือนจราจร ทางคดเริ่มเลี้ยวซ้าย ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
2-9
ป้ายเตือนจราจร ทางคดเริ่มเลี้ยวขวา ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
2-10
ป้ายเตือนจราจร วงเวียนข้างหน้า ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
2-12
ป้ายเตือนจราจร ทางเอกตัดกันรูปตัวที ทางแยกข้างหน้าตัดกันเป็นรูปตัวที (T)ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
2-13
ป้ายเตือนจราจร ทางเอกตัดกันรูปตัววาย ทางแยกข้างหน้าตัดกันเป็นรูปตัววาย (Y)ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
2-14
ป้ายเตือนจราจร ทางโทตัดทางเอก ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
2-15
ป้ายจราจร ทางโทแยกทางเอกซ้าย ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
2-16
ป้ายจราจร ทางโทแยกทางเอกซ้าย ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
2-17
ป้ายจราจร ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
2-18
ป้ายจราจร
2-19
ป้ายจราจร
2-20
ป้ายจราจร ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
2-21
ป้ายจราจร ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง width=
2-22
เครื่องหมายเตือน ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
2-23
เครื่องหมายเตือน หยุดข้างหน้า ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันทีเมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
2-24
เครื่องหมายเตือน สัญญาณจราจร ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
2-25
เครื่องหมายเตือน ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวา และทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไป และปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด
2-26
เครื่องหมายเตือน ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และมีรั้วหรือเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีเสียงสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือเจ้าหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนตามกันได้
2-26/1
เครื่องหมายเตือน ทางแคบด้านขวา ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
2-27
เครื่องหมายเตือน ทางแคบด้านซ้าย ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
2-27/1
ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางแคบลงทั้งสองด้าน ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น ขณะที่รถผ่านทางแคบ ผู้ขับรถจะต้องระมัดระวังมิให้รถชน หรือเสียดสีกัน
2-28
ป้ายจราจรประเภทเตือน สะพานแคบ ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมาจากอีกฝ่ายหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยูก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้นๆ ด้วย
2-29
ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางแคบ ทางข้างหน้ามีขนาดแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านมีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้นๆ ด้วย
2-30
ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางลอดต่ำ ทางข้างหน้ามีทางลอดต่ำ มีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้นๆ ด้วย
2-31
ป้ายจราจรประเภทเตือน สะพานเปิดได้ ทางข้างหน้าจะต้องผ่านสะพานที่สามารถเปิดให้เรือลอด ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อเจ้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่าน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อรถข้างหน้า และรถข้างหลัง
2-32/1
ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางลื่น ข้างหน้าทางลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังการลื่นไถล อย่าใช้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
2-33
ป้ายจราจรประเภทเตือน เตือนรถกระโดด ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกระทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
2-34
Warning Sign ผิวทางขรุขระ ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุมมีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
2-36
Warning Sign ผิวทางร่วน ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง
2-37
Warning Sign ทางขึ้นลาดชัน ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนิน สันเขาหรือสันเนิน อาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมา ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา
2-38
Warning Sign ทางลงลาดชัน ทางข้างหน้าเป็นทางลาดลงเขาหรือลงเนิน ให้ขับรถให้ช้าลงเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลงเขา หรือเนินที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำเพิ่อความปลอดภัย
2-39
Warning Sign ทางคู่ข้างหน้า ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
2-40
Warning Sign สิ้นสุดทางคู่ ทางข้างหน้าเป็นทางร่วมที่ไม่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจร ให้ขับรถช้าลงและชิดด้านซ้ายของทาง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
2-41
Warning Sign ทางเดินรถสองทาง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถสองทางผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายและระมัดระมัดอันตรายจากรถที่สวนทางมา
2-42
ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ทางร่วมซ้าย ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้าย ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
2-43
 ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ทางร่วมขวา ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางขวา ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
2-44
ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ระวังคนข้ามถนน ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนน หรือมีหมู่บ้านราษฏรอยู่ข้างทางซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย
2-45
ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ระวังคนข้ามถนน ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถ ให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณ และห้ามทำให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใดๆ
2-46
ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ระวังสัตว์ ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ
2-47
ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรคู่ มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานพาหนะสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้าย และทางขวาของป้าย
2-48
ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน เตือนแนวทางต่างๆ ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
2-49
60 x 120 /
90 x 180 ซม.

ป้ายเตือนหมายเลข 2-1 ถึง 2-48 ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไปขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 เซนติเมตร

Traffic Sign เตือนแนวทางต่างๆ ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
2-50
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
Traffic Sign เตือนแนวทางต่างๆ ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
2-51
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
Traffic Sign อุบัติเหตุข้างหน้า ทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาจมียวดยานพาหนะ หรือสิ่งอื่นกีดขวางทางจราจร
2-52
80 x 120 ซม.
Traffic Sign ให้ใช้เกียร์ต่ำ
2-53
60 x 120 ซม.
Traffic Sign เขตชุมชน ลดความเร็ว
2-54
75 x 120 ซม.
Warning Signs อุบัติเหตุข้างหน้า ทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาจมียวดยานพาหนะ หรือสิ่งอื่นกีดขวางทางจราจร ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ให้ใช้เกียร์ต่ำ ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน เขตชุมชน ลดความเร็ว
2-55
150 x 180 ซม.
Warning Signs เตือนแนวทางต่างๆ ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
2-60
45 x 75 ซม.
Warning Signs เตือนแนวทางต่างๆ ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
2-61
45 x 75 ซม.
Warning Signs เตือนแนวทางต่างๆ ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
2-62
30 x 45 /
45 x 60 /
60 x 75 ซม.
Warning Signs เตือนแนวทางต่างๆ ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
2-63
30 x 45 /
45 x 60 /
60 x 75 ซม.
Warning Signs
2-80
45 x 45 /
60 x 60 ซม.
ป้ายเตือนก่อสร้าง
2-80/1
60 x 120 ซม.
ป้ายเตือนก่อสร้าง เขตห้ามแซง ใช้ติดตั้งทางด้านขวาของทาง หมายความว่าทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่นได้
2-81
75 x 100 ซม.
ป้ายเตือนก่อสร้าง จุดกลับรถ ทางข้างหน้าจะมีที่กลับรถ
2-83
60 x 100 ซม.
ป้ายเตือนก่อสร้าง ทางเบี่ยงซ้าย ทางข้างหน้ามีการก่อสร้างทางหลวง การจราจรจะต้องเปลี่ยนแนวทางไปใช้ทางเบี่ยง หรือทางชั่วคราวด้านซ้าย
2-95
60 x 60 /
75 x 75 /
90 x 90 ซม.
ป้ายเตือนก่อสร้าง เครื่องจักรกำลังทำงาน ทางข้างหน้ามีเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ข้างทาง และล้ำเข้ามาในผิวจราจร หรือใกล้ผิวจราจรเป็นครั้งคราว
2-97/1
60 x 60 /
75 x 75 /
90 x 90 ซม.
ป้ายเตือนก่อสร้าง คนทำงาน ทางข้างหน้ามีคนงานกำลังทำงานอยู่บนผิวจราจร หรือใกล้ชิดกับผิวจราจร
2-100
60 x 60 /
75 x 75 /
90 x 90 ซม.
Signs Warning สัญญาณไฟข้างหน้า
75 x 60 /
90 x 60 ซม.

Signs Warning สัญญาณไฟ 500 ม.
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
Signs Warning ระวังรถทางขวา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
Signs Warning ระวังรถทางซ้าย
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
Signs Warning รถกระโดด
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือน ทางขรุขระ
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือน รถวิ่งสวนทาง
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือน ขึ้นเขา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือน ลงเขา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือน ใช้เกียร์ต่ำ
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนจราจร ทางคดเคี้ยว
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนจราจร ฝนตกถนนลื่น
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนจราจร โรงเรียน
60 x 50 /
30 x 50 /
40 x 60 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเสริมจะใช้คู่กับป้ายเตือน เพื่อขยายความหมาย ขอบเขต ความยาวของสภาพทางข้างหน้า

ผลงานป้ายเตือนของเรา

ป้ายจราจร

ป้ายจราจรประเภทต่างๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร