เครื่องหมายบังคับ ป้ายบังคับ

เครื่องหมายบังคับ MA 0 ขนาด 60 x 80 ซม. ป้ายข้อปฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม้ Fire action
MA 0 / 60 x 80 ซม.
เครื่องหมายบังคับ MA 01 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายระวังอย่าเข้าใกล้ Keep away
MA 01 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายบังคับ MA 02 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องสวมหมวกนิรภัย Wear helmet
MA 02 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายบังคับ MA 03 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องสวมใส่หน้ากาก Wear masks
MA 03 / 30 x 45 ซม.
ป้ายบังคับ MA 04 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องสวมใส่หน้ากากกันใบหน้า Wear face shield
MA 04 / 30 x 45 ซม.
ป้ายบังคับ MA 05 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องสวมเครื่องกรองอากาศในเขตพื้นที่นี้ Respirators must be worn in this area
MA 05 / 30 x 45 ซม.
ป้ายบังคับ MA 06 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องสวมเครื่องลดเสียงในเขตพื้นที่นี้ Ear protectors must be worn in this area
MA 06 / 30 x 45 ซม.
ป้ายบังคับ MA 07 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องสวมใส่เครื่องป้องกันดวงตา Eye protection must be worn
MA 07 / 30 x 45 ซม.
ป้ายบังคับ MA 08 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องใช้เข็มขัดและเชือกนิรภัย Wear safety harness
MA 08 / 30 x 45 ซม.
Mandatory Sign MA 09 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องสวมใส้ชุดป้องกันสารเคมี Wear protective clothing
MA 09 / 30 x 45 ซม.
Mandatory Sign MA 10 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องยกของด้วยท่าที่ถูกต้อง Lift correctly
MA 10 / 30 x 45 ซม.
Mandatory Sign MA 11 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องรัดเข็มขัดขณะนั่ง Wear seat belts
MA 11 / 30 x 45 ซม.
Mandatory Sign MA 12 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องสวมใส่ที่คลุมหัว Wear hairnets
MA 12 / 30 x 45 ซม.
Mandatory Sign MA 13 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องล้างมือให้สะอาด Now wash your hands please
MA 13 / 30 x 45 ซม.
ป้ายเซฟตี้ ป้ายบังคับ MA 14 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องปิดสวิทซ์เมื่อไม่ใช้งาน Switch off when not in use
MA 14 / 30 x 45 ซม.
ป้ายเซฟตี้ ป้ายบังคับ MA 15 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องสวมรองเท้านิรภัยในเขตพื้นที่นี้ Protective footware must be worn in this area
MA 15 / 30 x 45 ซม.
ป้ายเซฟตี้ ป้ายบังคับ MA 16 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องสวมรองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า Wear antistatic footware
MA 16 / 30 x 45 ซม.
ป้ายเซฟตี้ ป้ายบังคับ MA 17 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องสวมใส่ถุงมือนิรภัยในเขตพื้นที่นี้ Hand protective must be worn in this area
MA 17 / 30 x 45 ซม.
ป้ายเซฟตี้ ป้ายบังคับ MA 18 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายให้สัญญาณแตร Sound horn
MA 18 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายบังคับ ป้ายความปลอดภัย MA 19 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องสวมครอบป้องกันอันตราย Use guards
MA 19 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายบังคับ ป้ายความปลอดภัย MA 20 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายซ้อนวัสดุให้ถูกต้องปลอดภัย Stack correctly
MA 20 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายบังคับ ป้ายความปลอดภัย MA 21 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องสวมครอบป้องกันอันตรายชนิดปรับได้ Use adjustable guard
MA 21 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายบังคับ ป้ายความปลอดภัย MA 22 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายต้องใส่กุญแจตลอดเวลา Keep locked
MA 22 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายบังคับ ป้ายความปลอดภัย MA 23 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายกรุณาปิดประตู Keep locked shut
MA 23 / 30 x 45 ซม.

ผลงานป้ายความปลอดภัย หรือป้ายเซฟตี้ของเรา

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย