ราวกั้นทางโค้ง ส่งปลายทางจังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุโขทัย