ป้ายข้อความ เฉพาะเงินสด CASH ONLY แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ป้ายข้อความ เฉพาะเงินสด CASH ONLY แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ป้ายข้อความ เฉพาะเงินสด CASH ONLY แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง