ป้ายความปลอดภัย ป้ายข้อความ CAUTION DO NOT LEAN ON RAIL

ป้ายความปลอดภัย ป้ายข้อความ CAUTION DO NOT LEAN ON RAIL