ป้ายจราจรเขตโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง ป้ายจราจรเตือน

ป้ายจราจรเขตโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง ป้ายจราจรเตือน

ป้ายจราจรเขตโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง ป้ายจราจรเตือน