แผงกั้นจราจร แบบ B ขนาด 2 เมตร พร้อมป้ายความปลอดภัย

แผงกั้นจราจร แบบ B ขนาด 2 เมตร พร้อมป้ายความปลอดภัย

แผงกั้นจราจร แบบ B ขนาด 2 เมตร พร้อมป้ายความปลอดภัย