การ์ดเรลติดตั้งเลียบคลองรพีพัฒน์ 13,720 ม. และเป้าติดการ์ดเรล