ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ติดตั้งที่เส้นทางบางวัว-บางปะกง

ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ติดตั้งที่เส้นทางบางวัว-บางปะกง

ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ติดตั้งที่เส้นทางบางวัว-บางปะกง