สีตีเส้นถนน มอก.542-2549 จำนวน 1,500 ถุง ส่งออกประเทศพม่า