กรวยถนน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จำนวน 220 ใบ