งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรสีเหลือง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด