ทาสีขอบทาง และตีเส้นจราจร โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์