ป้ายเตือนจราจร และป้ายบังคับจราจร 150 แผ่น ส่งออกประเทศพม่า