เนินลูกระนาด งานซ่อมแซม บริเวณถนนเอมอรอุทิศ 1 ฉะเชิงเทรา

เนินลูกระนาด งานซ่อมแซม บริเวณถนนเอมอรอุทิศ 1 ฉะเชิงเทรา

เนินลูกระนาด งานซ่อมแซม บริเวณถนนเอมอรอุทิศ 1 ฉะเชิงเทรา