เส้นจราจรสีเหลือง ตีเส้นลายก้างปลาสีเหลือง วัดแหลมสุวรรณาราม