กรวยจราจรสูง 80 เซนติเมตร โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์