ป้ายเตือนจราจร และไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชวนชื่น