ป้ายสัญลักษณ์ พร้อมข้อความ CALL HOLE, NO SHIPPING และ DROP AREA

ป้ายสัญลักษณ์ พร้อมข้อความ CALL HOLE, NO SHIPPING และ DROP AREA

ป้ายสัญลักษณ์ พร้อมข้อความ CALL HOLE, NO SHIPPING และ DROP AREA