กำแพงกั้นน้ำยาว 1 เมตร จำนวน 12 ใบ และเสาจราจร จำนวน 100 ต้น