ป้ายความปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ ป้าย SAFETY | SAFETY SIGN

ผลงานป้ายความปลอดภัยของเรา

สีและเครื่องหมายความปลอดภัย

ตารางที่ 1 : สีเพื่อความปลอดภัย และสีตัด

สีเพื่อความปลอดภัย
ความหมาย
ตัวอย่างการใช้งาน
สีตัด
ป้ายความปลอดภัย
หยุด
 • เครื่องหมายหยุด
 • เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน
 • เครื่องหมายห้าม
สีขาว
ป้ายความปลอดภัย
บังคับให้
ต้องปฏิบัติ
 • บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล
 • เครื่องหมายบังคับ
สีขาว
 

ป้ายความปลอดภัย

แสดงสภาวะ ปลอดภัย
 • ทางหนีไฟ
 • ทางออกฉุกเฉิน
 • ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน
 • หน่วยปฐมพยาบาล
 • หน่วยกู้กัย
 • เครื่องหมายสารนิเทศแสดงสภาวะประกอบด้วย
สีขาว
 

ป้ายความปลอดภัย

ระวัง
มีอันตราย
 • ชี้บ่งว่าอันตราย(เช่น ไฟ, วัตถุระเบิด, กัมมัตภาพรังสี, วัตถุมีพิษ และอื่นๆ)
 • ชี้บ่งถึงเขตอันตราย, ทางผ่านที่มีอันตราย, เครื่องกีดขวาง, เครื่องหมายเตือน
สีดำ
 

หมายเหตุ :

 1. สีแดงยังใช้สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิง และตำแหน่งที่ตั้งอีกด้วย
 2. อาจใช้สีแดงส้มวาวแสงแทนสีเหลืองได้ แต่ไม่ให้ใช้แทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยตามตารางที่ 2 สีแดงส้มวาวแสงนี้มองเห็นเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มืดมัว
ป้ายความปลอดภัย
ตัวอย่างการใช้สีเพิ่อความปลอดภัยและสีัตัด หมายเหตุ: พื้นที่ของเสีเหลืองต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย

รูปแบบเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

 1. รูปแบบเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย และสีที่ใช้แบ่งเป็น 4 ประเภทตามจุดประสงค์ของการแสดงเครื่องหมายตามตารางที่ 2
 2. ให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมาย โดยไม่ทับแทบขวางสำหรับเครื่องหมายห้าม
 3. ในกรณีที่ไม่มีสัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสมสำหรับสื่อความหมายที่ต้องการ ให้ใช้เครื่องหมายทั่วไปสำหรับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยของแต่ละประเภท ร่วมกับเครื่องหมายเสริม

ตารางที่ 2 : รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

ประเภท
รูปแบบ
สีที่ใช้
หมายเหตุ
เครื่องหมายห้าม ป้ายความปลอดภัย สีพื้น : สีขาว สีของแถบตามขอบวงกลม และแถบขวาง : สีแดง สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีดำ พื้นที่ของสีแดงต้อง มีอย่างน้อยร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมดของ เครื่องหมาย
เครื่องหมายบังคับ
ป้ายความปลอดภัย
สีพื้น : สีฟ้า สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว พื้นที่ของสีฟ้าต้อง มีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของ เครื่องหมาย
เครื่องหมาย สารนิเทศเกี่ยวกับ สภาวะปลอดภัย
ป้ายเซฟตี้
สีพื้น : สีเขียว สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว พื้นที่ของสีเขียวต้อง มีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของ เครื่องหมาย อาจใช้รูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าได้
เครื่องหมายเตือน
ป้ายเซฟตี้
สีพื้น : สีเหลือง สีของแถบตามขอบ : สีดำ สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีดำ พื้นที่ของสีเหลืองต้อง มีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของ เครื่องหมาย

เครื่องหมายเสริม

 1. รูปแบบของเครื่องหมายเสริม เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจตุรัส
 2. สีพื้นให้ใช้สีเดียวกับสีเพื่อความปลอดภัย และสีของข้อความให้ใช้สีตัดดังที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 หรือสีของพื้นให้ใช้สีขาว และสีของข้อความให้ใช้สีดำ
 3. ตัวอักษรที่ใช้ในข้อความ ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ 10 / ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรงเงา หรือลวดลาย / ความกว้างของตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของความสูงของตัวอักษร
 4. ให้แสดงเครื่องหมายเสริมไว้ใต้เครื่่องหมายเพื่อความปลอดภัย

หมายเหตุ : ตารางที่ 1, 2 อ้างอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, มอก. 635 เล่ม 1 ถึง 2-2529, สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย, สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม

ขนาดของเครื่องหมายความปลอดภัย

ตารางที่ 3 : ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย และตัวอักษรที่ใช้ในเครื่องหมายเสริม

 

ป้าย Safety

 

ป้าย Safety

ป้ายความปลอดภัย
ป้ายความปลอดภัย
ความสูงพิกัดของ แผ่นเครื่องหมาย (a)
เส้นผ่านศูนย์กลาง หรือความสูงของ เครื่องหมาย(b)
ความสูงของตัวอักษร ในเครื่องหมายเสริม
75
60
5.0
100
80
6.6
150
120
10.0
225
180
15.0
300
240
20.0
600
480
40.0
750
600
50.0
900
720
60.0
1200
960
80.0
   
ความไวไฟ

จุดวาบไฟ 4-ต่ำกว่า 22องศาเซลเซียส 3-ต่ำกว่า 38องศาเซลเซียส 2-ต่ำกว่า 93องศาเซลเซียส 1-สูงกว่า 93องศาเซลเซียส 0-ไม่ติดไฟ

   
         
สุขภาพ

4-อันตรายถึงตาย 3-อันตรายสูง 2-อันตราย 1-อันตรายน้อย 0-ปลอดภัย

  Safety Sign  
ความไวในปฏิกริยา

4-ระเบิดได้ 3-ความร้อนและการกระแทกอาจเกิดระเบิด 2-ปฏิกิริยาเคมีรุนแรง 1-ไม่เสถียรถ้าโดนความร้อน 0-เสถียร

         
   
ข้อมูลพิเศษ

OXY-ออกซิไดซ์ ACID-กรด COR-กัดกร่อน ALK-ด่าง NoWater-ห้ามผสมน้ำ