งานติดตั้งป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead signs) ทางหลวงพิเศษ

งานติดตั้งป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead signs) ทางหลวงพิเศษ