ป้ายบังคับ ป้ายบังคับจราจร ป้ายจราจรสีแดง ป้ายจราจรสีฟ้า

ป้ายจราจรต่าง ๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

  1. ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบ และสัญลักษณ์ที่กำหนด
  2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์

ป้ายบังคับจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทปี 2556

ป้ายบังคับ ป้ายหยุด หมายถึง รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-1
ป้ายหยุด
ป้ายบังคับ ป้ายหยุด STOP หมายถึง รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-1/1
ป้ายหยุด STOP
ป้ายบังคับ ป้ายให้ทาง หมายถึง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2
ป้ายให้ทาง
ป้ายบังคับ ป้ายให้ทาง หมายถึง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2/1
ป้ายให้ทาง
GIVE WAY
ป้ายบังคับ ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน หมายถึง ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้ารออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
บ-3
ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
ป้ายบังคับ ป้ายห้ามแซง หมายถึง ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดป้าย
บ-4
ป้ายห้ามแซง
เครื่องหมายจราจร ป้ายห้ามเข้า หมายถึง ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-5
ป้ายห้ามเข้า
ป้ายบังคับ ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา หมายถึง ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-6
ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา
ป้ายบังคับ ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย หมายถึง ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-7
ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ป้ายบังคับจราจร ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย หมายถึง ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางซ้าย
บ-8
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย
ป้ายบังคับจราจร ป้ายห้ามเลี้ยวขวา หมายถึง ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางขวา
บ-9
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา
ป้ายบังคับจราจร ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
บ-10
ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
บ-11
ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
ป้ายจราจรบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
บ-12
ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
หมวดป้ายบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
บ-13
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ป้ายห้ามรถยนต์ หมายถึง ห้ามขับรถยนต์เข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-14
ป้ายห้ามรถยนต์
ป้ายห้ามรถบรรทุก หมายถึง ห้ามรถบรรทุก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-15
ป้ายห้ามรถบรรทุก
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ หมายถึง ห้ามรถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-16
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์
ป้ายห้ามรถพ่วง หมายถึง ห้ามรถพ่วง ห้ามรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-17
ป้ายห้ามรถพ่วง
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์สามล้อ ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-18
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ
ป้ายจราจรประเภทบังคับ ป้ายห้ามรถสามล้อ หมายถึง ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-19
ป้ายห้ามรถสามล้อ
ป้ายห้ามรถจักรยาน หมายถึง ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-20
ป้ายห้ามรถจักรยาน
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น หมายถึง ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-21
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร หมายถึง ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-22
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
ป้ายห้ามเกวียน หมายถึง ห้ามบุคคลใดขี่เกวียนเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย เป็นป้ายจราจรประเภทบังคับ
บ-23
ป้ายห้ามเกวียน
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ หมายถึง ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย เป็นป้ายจราจรประเภทบังคับ
บ-24
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์ หมายถึง ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางทีติดตั้งป้าย
บ-25
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์สามล้อเข้า ไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-26
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ
ป้ายห้ามใช้เสียง หมายถึง ห้ามใช้เสียง ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
บ-27
ป้ายห้ามใช้เสียง
ป้ายห้ามคนผ่าน หมายถึง ห้ามคนเดินเท้าเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-28
ป้ายห้ามคนผ่าน
ป้ายห้ามจอดรถ หมายถึง ห้ามจอดรถ ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
บ-29
ป้ายห้ามจอดรถ
ป้ายห้ามหยุดรถ หมายถึง ห้ามหยุดรถ ห้ามมิให้หยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
บ-30
ป้ายห้ามหยุดรถ
ป้ายหยุดตรวจ หมายถึง ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
บ-31
ป้ายหยุดตรวจ
ป้ายจำกัดความเร็ว หมายถึง ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
บ-32
ป้ายจำกัดความเร็ว
ป้ายจำกัดน้ำหนัก หมายถึง ห้ามรถหนักเกินขนาด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น ตัน ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-33
ป้ายจำกัดน้ำหนัก
ป้ายจำกัดความกว้าง หมายถึง ห้ามรถกว้างเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้้าย
บ-34
ป้ายจำกัดความกว้าง
ป้ายจำกัดความสูง หมายถึง ห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทาง หรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
บ-35
ป้ายจำกัดความสูง
ป้ายจำกัดความยาว หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ขับรถที่มีความยาว หรือเมื่อรวมความยาวของ รถกับของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขที่ก าหนดในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไป ในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-36
ป้ายจำกัดความยาว
ป้ายให้รถเดินทางเดียว หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ สวนทางกัน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-37
ป้ายให้รถเดินทางเดียว
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไป ทางด้านซ้ายเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-38
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-39
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา
ป้ายให้ชิดซ้าย หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้ายของป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-40
ป้ายให้ชิดซ้าย
ป้ายให้ชิดขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาของป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-41
ป้ายให้ชิดขวา
ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของป้ายก็ได้ (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-42
ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หมายถึง ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวขวา หรือตรงไป (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-43
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย
ป้ายให้เลี้ยวขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยว ซ้ายหรือตรงไป (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-44
ป้ายให้เลี้ยวขวา
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-45
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-46
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-47
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา
ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน หรือป้ายวงเวียน หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถวนไปทางซ้ายของวงเวียน และผู้ขับขี่ที่ เริ่มจะเข้าสู่ทางรอบวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิ์แก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบ วงเวียนผ่านไปก่อน และห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้าหรือหยุดกีดขวางรถที่ แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-48
ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถโดยสารประจำทาง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-49
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง
ป้ายช่องเดินรถมวลชน หรือป้ายจราจรเลข 3 หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถมวลชน ที่มีจำนวนคน โดยสารบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-50
ป้ายช่องเดินรถมวลชน
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์ หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยานยนต์ (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-51
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยาน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-52
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน
ป้ายเฉพาะคนเดิน หมายถึง บริเวณที่ให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้า (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-53
ป้ายเฉพาะคนเดิน
ป้ายให้ใช้ความเร็ว หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-54
ป้ายให้ใช้ความเร็ว
ป้ายสุดเขตบังคับ หมายถึง หมดเขตบังคับตามความหมายของป้ายที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนที่จะถึงป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-55
ป้ายสุดเขตบังคับ

ป้ายบังคับจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ป้ายบังคับ ป้ายหยุด หมายถึง รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-1
ป้ายหยุด
ป้ายบังคับ ป้ายหยุด หมายถึง รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-1/1
ป้ายหยุด STOP
ป้ายบังคับ ป้ายให้ทาง หมายถึง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2
ป้ายให้ทาง
ป้ายบังคับ ป้ายให้ทาง หมายถึง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2/1
ป้ายให้ทาง GIVE WAY
ป้ายบังคับ ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน หมายถึง ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้ารออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
บ-3
ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
ป้ายบังคับ ป้ายห้ามแซง หมายถึง ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดป้าย
บ-4
ป้ายห้ามแซง
เครื่องหมายจราจร ป้ายห้ามเข้า หมายถึง ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-5
ป้ายห้ามเข้า
ป้ายบังคับ ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา หมายถึง  ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-6
ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา
ป้ายบังคับ ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย หมายถึง ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-7
ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ป้ายบังคับจราจร ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย หมายถึง ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางซ้าย
บ-8
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย
ป้ายบังคับจราจร ป้ายห้ามเลี้ยวขวา หมาายถึง ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางขวา
บ-9
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา
ป้ายบังคับจราจร ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
บ-10
ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
บ-11
ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
ป้ายจราจรบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
บ-12
ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
หมวดป้ายบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
บ-13
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ป้ายห้ามรถยนต์ หมายถึง ห้ามขับรถยนต์เข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-14
ป้ายห้ามรถยนต์
ป้ายห้ามรถบรรทุก หมายถึง ห้ามรถบรรทุก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-15
ป้ายห้ามรถบรรทุก
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ หมายถึง ห้ามรถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-16
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์
ป้ายห้ามรถพ่วง หมายถึง ห้ามรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-17
ป้ายห้ามรถพ่วง
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ หมายถึง ห้ามรถยนต์สามล้อ ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับ
บ-18
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ
ป้ายจราจรประเภทบังคับ ป้ายห้ามรถสามล้อ หมายถึง ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-19
ป้ายห้ามรถสามล้อ
ป้ายห้ามรถจักรยาน หมายถึง ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-20
ป้ายห้ามรถจักรยาน
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น หมายถึง ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ป้ายจราจรประเภทบังคับ
บ-21
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร หมายถึง ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-22
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
ป้ายห้ามเกวียน หมายถึง ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามบุคคลใดขี่เกวียนเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-23
ป้ายห้ามเกวียน
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ หมายถึง ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-24
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์ หมายถึง ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางทีติดตั้งป้าย
บ-25
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์สามล้อเข้า ไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-26
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ
ป้ายห้ามใช้เสียง หมายถึง ห้ามใช้เสียง ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
บ-27
ป้ายห้ามใช้เสียง
ป้ายห้ามคนผ่าน หมายถึง ห้ามคนเดินเท้าเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-28
ป้ายห้ามคนผ่าน
ป้ายห้ามจอดรถ หมายถึง  ห้ามจอดรถ ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
บ-29
ป้ายห้ามจอดรถ
ป้ายห้ามหยุดรถ หรือป้ายกากบาท หมายถึง ห้ามหยุดรถ ห้ามมิให้หยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
บ-30
ป้ายห้ามหยุดรถ หรือป้ายกากบาท
ป้ายหยุดตรวจ หมายถึง ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
บ-31
ป้ายหยุดตรวจ
ป้ายจำกัดความเร็ว หมายถึง จำกัดความเร็ว ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
บ-32
ป้ายจำกัดความเร็ว
ป้ายจำกัดน้ำหนัก หมายถึง ห้ามรถหนักเกินขนาด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น ตัน ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-33
ป้ายจำกัดน้ำหนัก
ป้ายจำกัดความกว้าง หมายถึง ห้ามรถกว้างเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้้าย
บ-34
ป้ายจำกัดความกว้าง
ป้ายจำกัดความสูง หมายถึง ห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทาง หรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
บ-35
ป้ายจำกัดความสูง
ป้ายจำกัดความยาว หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ขับรถที่มีความยาว หรือเมื่อรวมความยาวของ รถกับของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขที่ก าหนดในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไป ในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-36
ป้ายจำกัดความยาว
ป้ายให้รถเดินทางเดียว หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ สวนทางกัน
บ-37
ป้ายให้รถเดินทางเดียว
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไป ทางด้านซ้ายเท่านั้น
บ-38
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาเท่านั้น
บ-39
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา
ป้ายให้ชิดซ้าย หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้ายของป้าย
บ-40
ป้ายให้ชิดซ้าย
ป้ายให้ชิดขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาของป้าย
บ-41
ป้ายให้ชิดขวา
ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของป้ายก็ได้
บ-42
ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หมายถึง ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวขวา หรือตรงไป
บ-43
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย
ป้ายให้เลี้ยวขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยว ซ้ายหรือตรงไป
บ-44
ป้ายให้เลี้ยวขวา
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา หมายถึง  ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเท่านั้น
บ-45
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น
บ-46
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา หมายถึง ให้ ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น
บ-47
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา
ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถวนไปทางซ้ายของวงเวียน และผู้ขับขี่ที่ เริ่มจะเข้าสู่ทางรอบวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิ์แก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบ วงเวียนผ่านไปก่อน และห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้าหรือหยุดกีดขวางรถที่ แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียน
บ-48
ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถโดยสารประจำทาง
บ-49
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง
ป้ายช่องเดินรถมวลชน หรือ ป้ายจราจรเลข3 หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถมวลชน ที่มีจำนวนคน โดยสารบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย
บ-50
ป้ายช่องเดินรถมวลชน หรือ ป้ายจราจรเลข 3
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์ หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยานยนต์
บ-51
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยาน
บ-52
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน
ป้ายเฉพาะคนเดิน หมายถึง บริเวณที่ให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้า
บ-53
ป้ายเฉพาะคนเดิน
ป้ายให้ใช้ความเร็ว หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง”
บ-54
ป้ายให้ใช้ความเร็ว
ป้ายสุดเขตบังคับ หมายถึง หมดเขตบังคับตามความหมายของป้ายที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนที่จะถึงป้าย
บ-55
ป้ายสุดเขตบังคับ

รายละเอียดป้ายบังคับ

ป้ายบังคับจราจร (ป้ายจราจรสีแดง, ป้ายจราจรสีฟ้า)
ขนาดมาตรฐานทั่วไป ขนาด Ø 60, Ø 75 และ Ø 90 เซนติเมตร

ที่มา: วิกิพีเดีย

ผลงานป้ายบังคับจราจรของเรา

ป้ายจราจร