ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา

บ-11 “ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา”