ป้ายจราจรบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ

บ-12 “ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ”