หมวดป้ายบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

บ-13 “ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ”