ป้ายห้ามรถยนต์: ห้ามขับรถยนต์เข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

บ-14 “ป้ายห้ามรถยนต์”