ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์: ห้ามรถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

บ-16 “ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์”