ป้ายห้ามรถพ่วง: ห้ามรถพ่วง ห้ามรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

บ-17 “ป้ายห้ามรถพ่วง”