ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์สามล้อ ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

บ-18 “ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ”