ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

บ-21 “ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น”