ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

บ-22 “ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร”