ป้ายห้ามเกวียน: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามบุคคลใดขี่เกวียนเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

บ-23 “ป้ายห้ามเกวียน”