ป้ายห้ามใช้เสียง: ห้ามใช้เสียง ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย

บ-27 “ป้ายห้ามใช้เสียง”