ป้ายห้ามคนผ่าน: ห้ามคนเดินเท้าเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

บ-28 “ป้ายห้ามคนผ่าน”