ป้ายห้ามหยุดรถ: ห้ามหยุดรถ ห้ามมิให้หยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด

บ-30 “ป้ายห้ามหยุดรถ”