ป้ายช่องเดินรถมวลชน: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถมวลชน ที่มีจำนวนคน โดยสารบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย

บ-50 “ป้ายช่องเดินรถมวลชน”