ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยานยนต์

บ-51 “ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์”