ป้ายสุดเขตบังคับ: หมดเขตบังคับตามความหมายของป้ายที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนที่จะถึงป้าย

บ-55 “ป้ายสุดเขตบังคับ”