ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถไปทางซ้าย ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

บ-7 “ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย”