ป้ายบังคับ ป้ายบังคับจราจร ป้ายจราจร REGULATORY SIGN | TRAFFIC SIGN

ป้ายบังคับ

ป้ายจราจรต่างๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายบังคับแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

  1. ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบ และสัญลักษณ์ที่กำหนด
  2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์
ป้ายบังคับ หยุด รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
1-1
“หยุด”
ป้ายบังคับ ให้ทาง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
1-2
“ให้ทาง”
ป้ายบังคับ ให้รถสวนทางมาก่อน ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้ารออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
1-3
“ให้รถสวนทางมาก่อน”
ป้ายบังคับ ห้ามแซง ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดป้าย
1-5
“ห้ามแซง”
ป้ายบังคับ ห้ามตรง ห้ามิให้รถทุกชนิดตรงไปในทางที่ติดตั้งป้าย
1-6
“ห้ามตรง”
ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถไปทางขวา ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
1-7
“ห้ามกลับรถ”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางซ้าย
1-8
“ห้ามเลี้ยวซ้าย”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางขวา
1-9
“ห้ามเลี้ยวขวา”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามรถบรรทุก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
1-10
“ห้ามรถบรรทุก”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามรถยนต์ ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
1-11
“ห้ามรถยนต์”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามรถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
1-12
“ห้ามรถจักรยานยนต์”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามรถพ่วง ห้ามรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
1-13
“ห้ามรถพ่วง”
ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
1-14
“ห้ามจักรยาน”
ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถสามล้อ ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
1-15
“ห้ามรถสามล้อ”
ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์สามล้อ ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
1-15/1
“ห้ามรถยนต์สามล้อ”
ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
1-16
“ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น”
ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
1-17
“ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร”
ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
1-18
“ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์”
Traffic Sign ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางทีติดตั้งป้าย
1-19
“ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์”
Traffic Sign ห้ามรถบรรทุก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
1-19/1
“ห้ามรถบรรทุก”
Traffic Sign ห้ามใช้เสียง ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
1-20
“ห้ามใช้เสียง”
Traffic Sign ห้ามจอดรถ ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
1-21
“ห้ามจอดรถ”
Traffic Sign ห้ามหยุดรถ ห้ามมิให้หยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
1-21/1
“ห้ามหยุดรถ”
Traffic Sign หยุดตรวจ ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
1-22
“หยุดตรวจ”
Regulatory Sign จำกัดความเร็ว ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
1-25
“จำกัดความเร็ว”
Regulatory Sign ห้ามรถหนักเกินขนาด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น ตัน ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
1-26
“ห้ามรถน้ำหนักเกินกำหนด”
Regulatory Sign ห้ามรถกว้างเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้้าย
1-27
“ห้ามรถกว้างเกินกำหนด”
Regulatory Sign ห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทาง หรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
1-28
ห้ามรถสูงเกินกำหนด”
Regulatory Sign ให้ชิดซ้าย ให้ขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย
1-32
“ให้ชิดซ้าย”
Regulatory Sign ให้ชิดขวา ให้ขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย
1-33
“ให้ชิดขวา”
ป้ายจราจร ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่กำหนด
1-34
“ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า”
ป้ายจราจร ให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้าย ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
1-35
“ให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้าย”
ป้ายจราจร ให้เดินรถทางเดียวไปทางขวา ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว
1-36
“ให้เดินรถทางเดียวไปทางขวา”
ป้ายจราจร ให้เลี้ยวซ้าย ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
1-37
“ให้เลี้ยวซ้าย”
ป้ายจราจร ให้เลี้ยวขวา ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว
1-38
“ให้เลี้ยวขวา”
ป้ายจราจร วงเวียน ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่จะเริ่มเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรก หรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน
1-39
“วงเวียน”
เครื่องหมายจราจร สุดเขตบังคับ พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน
1-40
“สุดเขตบังคับ”
เครื่องหมายจราจร สุดเขตบังคับ พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน
1-41
“สุดเขตบังคับ”
เครื่องหมายจราจร สุดเขตบังคับ พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน
1-42
“สุดเขตบังคับ”
เครื่องหมายจราจร ห้ามเข้า ห้ามิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
1-43
“ห้ามเข้า”

รายละเอียดป้ายบังคับ

ขนาด และสีของป้ายจราจร ให้พิจารณาจากประเภทป้ายจราจร ตามคู่มือ
เครื่องหมายควบคุมจราจร ภาค 1 ฉบับปี พ.ศ. 2531 เป็นเกณฑ์
ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไป ขนาด Ø 60, Ø 75 และ Ø 90 เซนติเมตร

ผลงานป้ายบังคับจราจรของเรา

ป้ายจราจร