ป้ายบังคับ ป้ายบังคับจราจร ป้ายจราจร REGULATORY SIGN | TRAFFIC SIGN

ป้ายบังคับ ป้ายบังคับจราจร ป้ายจราจร REGULATORY SIGN | TRAFFIC SIGN

ป้ายบังคับ

ป้ายจราจรต่างๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายบังคับแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

  1. ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบ และสัญลักษณ์ที่กำหนด
  2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์
ป้ายบังคับ หยุด รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง ป้ายบังคับ ให้ทาง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง ป้ายบังคับ ให้รถสวนทางมาก่อน ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้ารออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้ ป้ายบังคับ ห้ามแซง ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดป้าย ป้ายบังคับ ห้ามตรง ห้ามิให้รถทุกชนิดตรงไปในทางที่ติดตั้งป้าย ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถไปทางขวา ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

1-1

 

 1-2

 

1-3

 

 1-5

 

 1-6

 

 1-7

 “หยุด”

 

 “ให้ทาง”

  “ให้รถสวนทางมาก่อน”  

“ห้ามแซง”

 

 “ห้ามตรง”

 

 “ห้ามกลับรถ”

ป้ายบังคับจราจร ห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางซ้าย ป้ายบังคับจราจร ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางขวา ป้ายบังคับจราจร ห้ามรถบรรทุก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ป้ายบังคับจราจร ห้ามรถยนต์ ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ป้ายบังคับจราจร ห้ามรถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ป้ายบังคับจราจร ห้ามรถพ่วง ห้ามรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

 1-8

 

 1-9

 

 1-10

 

 1-11

 

 1-12

 

 1-13

 “ห้ามเลี้ยวซ้าย”

 

 “ห้ามเลี้ยวขวา”

 

 “ห้ามรถบรรทุก”

 

 “ห้ามรถยนต์”

 

 “ห้ามรถจักรยานยนต์”

 

“ห้ามรถพ่วง”

ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถสามล้อ ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์สามล้อ ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

 1-14

 

 1-15

 

1-15/1

 

1-16

 

 1-17

 

 1-18

 “ห้ามจักรยาน”

 

“ห้ามรถสามล้อ”

 

 “ห้ามรถยนต์สามล้อ”

 

 “ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น”

 

“ห้ามรถยนต์ที่ใช้

 ในการเกษตร”

 

 “ห้ามรถจักรยานยนต์

 และรถยนต์”

Traffic Sign ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย Traffic Sign ห้ามรถบรรทุก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย Traffic Sign ห้ามใช้เสียง ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย Traffic Sign ห้ามจอดรถ ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า Traffic Sign ห้ามหยุดรถ ห้ามมิให้หยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด Traffic Sign หยุดตรวจ ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น

 1-19

 

 1-19/1

 

 1-20

 

 1-21

 

1-21/1

 

1-22

 “ห้ามรถจักรยาน

รถสามล้อ

 รถจักรยานยนต์”

 

 “ห้ามรถบรรทุก”

 

 “ห้ามใช้เสียง”

 

 “ห้ามจอดรถ”

 

 “ห้ามหยุดรถ”

 

“หยุดตรวจ”

Regulatory Sign จำกัดความเร็ว ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น Regulatory Sign ห้ามรถหนักเกินขนาด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น ตัน ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย Regulatory Sign ห้ามรถกว้างเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้้าย Regulatory Sign ห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทาง หรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย Regulatory Sign ให้ชิดซ้าย ให้ขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย Regulatory Sign ให้ชิดขวา ให้ขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย

 1-25

 

 1-26

 

 1-27

 

1-28

 

1-32

 

 1-33

 “จำกัดความเร็ว”

 

“ห้ามรถน้ำหนัก

 เกินกำหนด”

 

 “ห้ามรถกว้าง

 เกินกำหนด”

 

 “ห้ามรถสูง

 เกินกำหนด”

 

 “ให้ชิดซ้าย”

 

 “ให้ชิดขวา”

ป้ายจราจร ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่กำหนด ป้ายจราจร ให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้าย ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว ป้ายจราจร ให้เดินรถทางเดียวไปทางขวา ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว ป้ายจราจร ให้เลี้ยวซ้าย ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว ป้ายจราจร ให้เลี้ยวขวา ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว ป้ายจราจร วงเวียน ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่จะเริ่มเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรก หรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน

 1-34

 

 1-35

 

 1-36

 

 1-37

 

1-38

 

 1-39

“ให้เดินรถทางเดียว

 ไปข้างหน้า”

 

 “ให้เดินรถทางเดียว

 ไปทางซ้าย”

 

 “ให้เดินรถทางเดียว

 ไปทางขวา”

 

 “ให้เลี้ยวซ้าย”

 

 “ให้เลี้ยวขวา”

 

 “วงเวียน”

เครื่องหมายจราจร สุดเขตบังคับ พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน เครื่องหมายจราจร สุดเขตบังคับ พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน เครื่องหมายจราจร สุดเขตบังคับ พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน เครื่องหมายจราจร ห้ามเข้า ห้ามิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

 1-40

 

 1-41

 

 1-42

 

1-43

 

 “สุดเขตบังคับ”

 

 “สุดเขตบังคับ”

 

 “สุดเขตบังคับ”

 

 “ห้ามเข้า”

 

รายละเอียด

ขนาด และสีของป้ายจราจร ให้พิจารณาจากประเภทป้ายจราจร ตามคู่มือ
เครื่องหมายควบคุมจราจร ภาค 1 ฉบับปี พ.ศ. 2531 เป็นเกณฑ์
ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไป ขนาด Ø 60, Ø 75 และ Ø 90 เซนติเมตร

รายละเอียดป้ายบังคับ

ขนาด และสีของป้ายจราจร ให้พิจารณาจากประเภทป้ายจราจร ตามคู่มือ
เครื่องหมายควบคุมจราจร ภาค 1 ฉบับปี พ.ศ. 2531 เป็นเกณฑ์
ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไป ขนาด Ø 60, Ø 75 และ Ø 90 เซนติเมตร

วีดีโอที่เกี่ยวกับป้ายบังคับจราจร

ผลงานป้ายบังคับจราจรของเรา

  • 1
  • 2

ป้ายจราจร

ป้ายบังคับ

ป้ายเตือน

ป้ายบอกทาง

ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายบอกทาง

ป้ายทางหลวง

ป้ายซอย

ป้ายเชฟรอน

ป้ายทางหลวง ป้ายซอย ป้ายเชฟรอน
เฟรมสำหรับป้ายจราจร ป้ายโอเวอร์เฮด ป้ายโอเวอร์แฮงค์ ป้ายอลูมิเนียมลูกฟูก frame for traffic sign, overhead sign, overhang sign,aluminium sign ป้ายกรมทางหลวงชนบท โลโก้กรมทางหลวงชนบท department of rural roads sign : traffic sign

ป้ายถนนไร้ฝุ่น

เฟรมป้ายจราจร โอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ ป้ายกรมทางหลวงชนบท ป้ายถนนไร้ฝุ่น
ป้ายจราจรประเภทต่างๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้
ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร