ป้ายบังคับ ป้ายบังคับจราจร ป้ายจราจร REGULATORY SIGN | TRAFFIC SIGN

ป้ายบังคับ

ป้ายจราจรต่าง ๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

  1. ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบ และสัญลักษณ์ที่กำหนด
  2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์

ป้ายบังคับจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทปี 2556

ป้ายบังคับ หยุด รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-1
“ป้ายหยุด”
ป้ายบังคับ หยุด รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-1/1
“ป้ายหยุด”
ป้ายบังคับ ให้ทาง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2
“ป้ายให้ทาง”
ป้ายบังคับ ให้ทาง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2/1
“ป้ายให้ทาง”
ป้ายบังคับ ให้รถสวนทางมาก่อน ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้ารออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
บ-3
“ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน”
ป้ายบังคับ ห้ามแซง ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดป้าย
บ-4
“ป้ายห้ามแซง”
เครื่องหมายจราจร ห้ามเข้า ห้ามิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-5
“ป้ายห้ามเข้า”
ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถไปทางขวา ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-6
“ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา”
ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถไปทางซ้าย ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-7
“ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางซ้าย
บ-8
“ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางขวา
บ-9
“ป้ายห้ามเลี้ยวขวา”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
บ-10
“ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย”
ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
บ-11
“ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา”
ป้ายจราจรบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
บ-12
“ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ”
หมวดป้ายบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
บ-13
“ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ”
ป้ายห้ามรถยนต์: ห้ามขับรถยนต์เข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-14
“ป้ายห้ามรถยนต์”
ป้ายห้ามรถบรรทุก: ห้ามรถบรรทุก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-15
“ป้ายห้ามรถบรรทุก”
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์: ห้ามรถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-16
“ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์”
ป้ายห้ามรถพ่วง: ห้ามรถพ่วง ห้ามรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-17
“ป้ายห้ามรถพ่วง”
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์สามล้อ ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-18
“ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ”
ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถสามล้อ ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-19
“ป้ายห้ามรถสามล้อ”
ป้ายห้ามรถจักรยาน: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-20
“ป้ายห้ามรถจักรยาน”
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-21
“ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น”
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-22
“ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร”
ป้ายห้ามเกวียน: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามบุคคลใดขี่เกวียนเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-23
“ป้ายห้ามเกวียน”
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ : ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-24
“ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์”
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์: ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางทีติดตั้งป้าย
บ-25
“ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์”
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ: ห้ามผู้ขับขี่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์สามล้อเข้า ไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-26
“ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ”
ป้ายห้ามใช้เสียง: ห้ามใช้เสียง ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
บ-27
“ป้ายห้ามใช้เสียง”
ป้ายห้ามคนผ่าน: ห้ามคนเดินเท้าเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-28
“ป้ายห้ามคนผ่าน”
ป้ายห้ามจอดรถ: ห้ามจอดรถ ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
บ-29
“ป้ายห้ามจอดรถ”
ป้ายห้ามหยุดรถ: ห้ามหยุดรถ ห้ามมิให้หยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
บ-30
“ป้ายห้ามหยุดรถ”
ป้ายหยุดตรวจ: หยุดตรวจ ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
บ-31
“ป้ายหยุดตรวจ”
ป้ายจำกัดความเร็ว: จำกัดความเร็ว ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
บ-32
“ป้ายจำกัดความเร็ว”
ป้ายจำกัดน้ำหนัก: ห้ามรถหนักเกินขนาด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น ตัน ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-33
“ป้ายจำกัดน้ำหนัก”
ป้ายจำกัดความกว้าง: ห้ามรถกว้างเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้้าย
บ-34
“ป้ายจำกัดความกว้าง”
ป้ายจำกัดความสูง: ห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทาง หรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
บ-35
“ป้ายจำกัดความสูง”
ป้ายจำกัดความยาว: ห้ามผู้ขับขี่ขับรถที่มีความยาว หรือเมื่อรวมความยาวของ รถกับของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขที่ก าหนดในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไป ในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-36
“ป้ายจำกัดความยาว”
ป้ายให้รถเดินทางเดียว: ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ สวนทางกัน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-37
“ป้ายให้รถเดินทางเดียว”
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย: ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไป ทางด้านซ้ายเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-38
“ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย”
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา: อทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-39
“ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา”
ป้ายให้ชิดซ้าย: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้ายของป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-40
“ป้ายให้ชิดซ้าย”
ป้ายให้ชิดขวา: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาของป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-41
“ป้ายให้ชิดขวา”
ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของป้ายก็ได้ (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-42
“ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา”
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวขวา หรือตรงไป (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-43
“ป้ายให้เลี้ยวซ้าย”
ป้ายให้เลี้ยวขวา: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยว ซ้ายหรือตรงไป (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-44
“ป้ายให้เลี้ยวขวา”
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-45
“ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา”
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย: ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-46
“ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย”
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา: ให้ ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-47
“ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา”
ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน: ให้ผู้ขับขี่ขับรถวนไปทางซ้ายของวงเวียน และผู้ขับขี่ที่ เริ่มจะเข้าสู่ทางรอบวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิ์แก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบ วงเวียนผ่านไปก่อน และห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้าหรือหยุดกีดขวางรถที่ แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-48
“ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน”
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถโดยสารประจำทาง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-49
“ป้ายช่องเดินรถประจำทาง”
ป้ายช่องเดินรถมวลชน: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถมวลชน ที่มีจำนวนคน โดยสารบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-50
“ป้ายช่องเดินรถมวลชน”
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยานยนต์ (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-51
“ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์”
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยาน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-52
“ป้ายช่องเดินรถจักรยาน”
ป้ายเฉพาะคนเดิน: บริเวณที่ให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้า (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-53
“ป้ายเฉพาะคนเดิน”
ป้ายให้ใช้ความเร็ว: ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-54
“ป้ายให้ใช้ความเร็ว”
ป้ายสุดเขตบังคับ: หมดเขตบังคับตามความหมายของป้ายที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนที่จะถึงป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-55
“ป้ายสุดเขตบังคับ”

ป้ายบังคับจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ป้ายบังคับ หยุด รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-1
“ป้ายหยุด”
ป้ายบังคับ หยุด รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-1/1
“ป้ายหยุด”
ป้ายบังคับ ให้ทาง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2
“ป้ายให้ทาง”
ป้ายบังคับ ให้ทาง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2/1
“ป้ายให้ทาง”
ป้ายบังคับ ให้รถสวนทางมาก่อน ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้ารออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
บ-3
“ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน”
ป้ายบังคับ ห้ามแซง ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดป้าย
บ-4
“ป้ายห้ามแซง”
เครื่องหมายจราจร ห้ามเข้า ห้ามิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-5
“ป้ายห้ามเข้า”
ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถไปทางขวา ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-6
“ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา”
ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถไปทางซ้าย ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-7
“ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางซ้าย
บ-8
“ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางขวา
บ-9
“ป้ายห้ามเลี้ยวขวา”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
บ-10
“ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย”
ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
บ-11
“ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา”
ป้ายจราจรบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
บ-12
“ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ”
หมวดป้ายบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
บ-13
“ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ”
ป้ายห้ามรถยนต์: ห้ามขับรถยนต์เข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-14
“ป้ายห้ามรถยนต์”
ป้ายห้ามรถบรรทุก: ห้ามรถบรรทุก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-15
“ป้ายห้ามรถบรรทุก”
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์: ห้ามรถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-16
“ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์”
ป้ายห้ามรถพ่วง: ห้ามรถพ่วง ห้ามรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-17
“ป้ายห้ามรถพ่วง”
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์สามล้อ ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-18
“ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ”
ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถสามล้อ ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-19
“ป้ายห้ามรถสามล้อ”
ป้ายห้ามรถจักรยาน: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-20
“ป้ายห้ามรถจักรยาน”
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-21
“ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น”
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-22
“ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร”
ป้ายห้ามเกวียน: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามบุคคลใดขี่เกวียนเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-23
“ป้ายห้ามเกวียน”
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ : ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-24
“ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์”
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์: ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางทีติดตั้งป้าย
บ-25
“ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์”
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ: ห้ามผู้ขับขี่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์สามล้อเข้า ไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-26
“ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ”
ป้ายห้ามใช้เสียง: ห้ามใช้เสียง ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
บ-27
“ป้ายห้ามใช้เสียง”
ป้ายห้ามคนผ่าน: ห้ามคนเดินเท้าเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-28
“ป้ายห้ามคนผ่าน”
ป้ายห้ามจอดรถ: ห้ามจอดรถ ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
บ-29
“ป้ายห้ามจอดรถ”
ป้ายห้ามหยุดรถ: ห้ามหยุดรถ ห้ามมิให้หยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
บ-30
“ป้ายห้ามหยุดรถ”
ป้ายหยุดตรวจ: หยุดตรวจ ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
บ-31
“ป้ายหยุดตรวจ”
ป้ายจำกัดความเร็ว: จำกัดความเร็ว ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
บ-32
“ป้ายจำกัดความเร็ว”
ป้ายจำกัดน้ำหนัก: ห้ามรถหนักเกินขนาด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น ตัน ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-33
“ป้ายจำกัดน้ำหนัก”
ป้ายจำกัดความกว้าง: ห้ามรถกว้างเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้้าย
บ-34
“ป้ายจำกัดความกว้าง”
ป้ายจำกัดความสูง: ห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทาง หรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
บ-35
“ป้ายจำกัดความสูง”
ป้ายจำกัดความยาว: ห้ามผู้ขับขี่ขับรถที่มีความยาว หรือเมื่อรวมความยาวของ รถกับของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขที่ก าหนดในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไป ในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-36
“ป้ายจำกัดความยาว”
ป้ายให้รถเดินทางเดียว: ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ สวนทางกัน
บ-37
“ป้ายให้รถเดินทางเดียว”
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย: ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไป ทางด้านซ้ายเท่านั้น
บ-38
“ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย”
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา: อทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาเท่านั้น
บ-39
“ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา”
ป้ายให้ชิดซ้าย: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้ายของป้าย
บ-40
“ป้ายให้ชิดซ้าย”
ป้ายให้ชิดขวา: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาของป้าย
บ-41
“ป้ายให้ชิดขวา”
ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของป้ายก็ได้
บ-42
“ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา”
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวขวา หรือตรงไป
บ-43
“ป้ายให้เลี้ยวซ้าย”
ป้ายให้เลี้ยวขวา: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยว ซ้ายหรือตรงไป
บ-44
“ป้ายให้เลี้ยวขวา”
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเท่านั้น
บ-45
“ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา”
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย: ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น
บ-46
“ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย”
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา: ให้ ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น
บ-47
“ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา”
ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน: ให้ผู้ขับขี่ขับรถวนไปทางซ้ายของวงเวียน และผู้ขับขี่ที่ เริ่มจะเข้าสู่ทางรอบวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิ์แก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบ วงเวียนผ่านไปก่อน และห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้าหรือหยุดกีดขวางรถที่ แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียน
บ-48
“ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน”
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถโดยสารประจำทาง
บ-49
“ป้ายช่องเดินรถประจำทาง”
ป้ายช่องเดินรถมวลชน หรือป้ายจราจรเลข3: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถมวลชน ที่มีจำนวนคน โดยสารบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย
บ-50
“ป้ายช่องเดินรถมวลชน” หรือ ป้ายจราจรเลข3
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยานยนต์
บ-51
“ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์”
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยาน
บ-52
“ป้ายช่องเดินรถจักรยาน”
ป้ายเฉพาะคนเดิน: บริเวณที่ให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้า
บ-53
“ป้ายเฉพาะคนเดิน”
ป้ายให้ใช้ความเร็ว: ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง”
บ-54
“ป้ายให้ใช้ความเร็ว”
ป้ายสุดเขตบังคับ: หมดเขตบังคับตามความหมายของป้ายที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนที่จะถึงป้าย
บ-55
“ป้ายสุดเขตบังคับ”

รายละเอียดป้ายบังคับ

ป้ายบังคับจราจร ขนาดมาตรฐานทั่วไป ขนาด Ø 60, Ø 75 และ Ø 90 เซนติเมตร

ที่มา: วิกิพีเดีย

ผลงานป้ายบังคับจราจรของเรา

ป้ายจราจร