ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (2 หลัก)

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (2 หลัก)

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (2 หลัก)