ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (3 หลัก)

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (3 หลัก)

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (3 หลัก)