[:th]ป้ายข้อความ นโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ติดหน้าแผงกั้นจราจร[:en]Defense Technology Institute sign[:]

[:th]ป้ายข้อความ นโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ติดหน้าแผงกั้นจราจร[:en]Defense Technology Institute sign[:]

[:th]ป้ายข้อความ นโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ติดหน้าแผงกั้นจราจร
[:en]Defense Technology Institute sign
[:]