กรวยส้มสูง 70 เซนติเมตร จำนวน 360 ใบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)