กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ศปก.อ.ตากใบ (ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบ)

กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ศปก.อ.ตากใบ (ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบ)

กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ศปก.อ.ตากใบ (ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบ)