ป้ายกรมทางหลวงชนบท DEPARTMENT OF RURAL ROADS SIGN ป้ายจราจร

ป้ายจราจรต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายบังคับจราจร มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายบังคับ หยุด รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-1
“ป้ายหยุด”
ป้ายบังคับ หยุด รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-1/1
“ป้ายหยุด”
ป้ายบังคับ ให้ทาง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2
“ป้ายให้ทาง”
ป้ายบังคับ ให้ทาง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2/1
“ป้ายให้ทาง”
ป้ายบังคับ ให้รถสวนทางมาก่อน ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้ารออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
บ-3
“ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน”
ป้ายบังคับ ห้ามแซง ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดป้าย
บ-4
“ป้ายห้ามแซง”
เครื่องหมายจราจร ห้ามเข้า ห้ามิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-5
“ป้ายห้ามเข้า”
ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถไปทางขวา ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-6
“ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา”
ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถไปทางซ้าย ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-7
“ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางซ้าย
บ-8
“ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางขวา
บ-9
“ป้ายห้ามเลี้ยวขวา”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
บ-10
“ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย”
ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
บ-11
“ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา”
ป้ายจราจรบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
บ-12
“ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ”
หมวดป้ายบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
บ-13
“ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ”
ป้ายห้ามรถยนต์: ห้ามขับรถยนต์เข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-14
“ป้ายห้ามรถยนต์”
ป้ายห้ามรถบรรทุก: ห้ามรถบรรทุก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-15
“ป้ายห้ามรถบรรทุก”
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์: ห้ามรถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-16
“ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์”
ป้ายห้ามรถพ่วง: ห้ามรถพ่วง ห้ามรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-17
“ป้ายห้ามรถพ่วง”
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์สามล้อ ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-18
“ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ”
ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถสามล้อ ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-19
“ป้ายห้ามรถสามล้อ”
ป้ายห้ามรถจักรยาน: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-20
“ป้ายห้ามรถจักรยาน”
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-21
“ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น”
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-22
“ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร”
ป้ายห้ามเกวียน: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามบุคคลใดขี่เกวียนเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-23
“ป้ายห้ามเกวียน”
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ : ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-24
“ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์”
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์: ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางทีติดตั้งป้าย
บ-25
“ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์”
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ: ห้ามผู้ขับขี่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์สามล้อเข้า ไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-26
“ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ”
ป้ายห้ามใช้เสียง: ห้ามใช้เสียง ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
บ-27
“ป้ายห้ามใช้เสียง”
ป้ายห้ามคนผ่าน: ห้ามคนเดินเท้าเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-28
“ป้ายห้ามคนผ่าน”
ป้ายห้ามจอดรถ: ห้ามจอดรถ ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
บ-29
“ป้ายห้ามจอดรถ”
ป้ายห้ามหยุดรถ: ห้ามหยุดรถ ห้ามมิให้หยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
บ-30
“ป้ายห้ามหยุดรถ”
ป้ายหยุดตรวจ: หยุดตรวจ ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
บ-31
“ป้ายหยุดตรวจ”
ป้ายจำกัดความเร็ว: จำกัดความเร็ว ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
บ-32
“ป้ายจำกัดความเร็ว”
ป้ายจำกัดน้ำหนัก: ห้ามรถหนักเกินขนาด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น ตัน ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-33
“ป้ายจำกัดน้ำหนัก”
ป้ายจำกัดความกว้าง: ห้ามรถกว้างเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้้าย
บ-34
“ป้ายจำกัดความกว้าง”
ป้ายจำกัดความสูง: ห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทาง หรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
บ-35
“ป้ายจำกัดความสูง”
ป้ายจำกัดความยาว: ห้ามผู้ขับขี่ขับรถที่มีความยาว หรือเมื่อรวมความยาวของ รถกับของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขที่ก าหนดในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไป ในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-36
“ป้ายจำกัดความยาว”
ป้ายให้รถเดินทางเดียว: ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ สวนทางกัน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-37
“ป้ายให้รถเดินทางเดียว”
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย: ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไป ทางด้านซ้ายเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-38
“ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย”
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา: อทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-39
“ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา”
ป้ายให้ชิดซ้าย: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้ายของป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-40
“ป้ายให้ชิดซ้าย”
ป้ายให้ชิดขวา: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาของป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-41
“ป้ายให้ชิดขวา”
ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของป้ายก็ได้ (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-42
“ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา”
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวขวา หรือตรงไป (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-43
“ป้ายให้เลี้ยวซ้าย”
ป้ายให้เลี้ยวขวา: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยว ซ้ายหรือตรงไป (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-44
“ป้ายให้เลี้ยวขวา”
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-45
“ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา”
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย: ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-46
“ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย”
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา: ให้ ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-47
“ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา”
ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน: ให้ผู้ขับขี่ขับรถวนไปทางซ้ายของวงเวียน และผู้ขับขี่ที่ เริ่มจะเข้าสู่ทางรอบวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิ์แก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบ วงเวียนผ่านไปก่อน และห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้าหรือหยุดกีดขวางรถที่ แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-48
“ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน”
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถโดยสารประจำทาง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-49
“ป้ายช่องเดินรถประจำทาง”
ป้ายช่องเดินรถมวลชน หรือ ป้ายจราจรเลข 3 หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถมวลชน ที่มีจำนวนคน โดยสารบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-50
“ป้ายช่องเดินรถมวลชน”
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยานยนต์ (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-51
“ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์”
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยาน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-52
“ป้ายช่องเดินรถจักรยาน”
ป้ายเฉพาะคนเดิน: บริเวณที่ให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้า (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-53
“ป้ายเฉพาะคนเดิน”
ป้ายให้ใช้ความเร็ว: ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-54
“ป้ายให้ใช้ความเร็ว”
ป้ายสุดเขตบังคับ: หมดเขตบังคับตามความหมายของป้ายที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนที่จะถึงป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-55
“ป้ายสุดเขตบังคับ”

รายละเอียดป้ายบังคับ

ป้ายบังคับจราจร ขนาดมาตรฐานทั่วไป ขนาด Ø 60, Ø 75 และ Ø 90 เซนติเมตร

ป้ายเตือนจราจร มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน รหัส ต-1 ถึง ต-60/1, ต-62 และ ต-75 ขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 เซนติเมตร

ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-1
ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้งขวา หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-2
ป้ายเตือนทางโค้งขวา
ป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-3
ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้ง รัศมีแคบเลี้ยวขวา หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-4
ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ป้ายเตือนทางโค้ง กลับเริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-5
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-6
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-7
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้ง กลับรัศมีแคบเริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-8
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว เริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-9
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว เริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-10
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก หมายถึง ทางโทตัดทางเอก ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-11
ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย หมายถึง ทางแยกข้างหน้าตัดกันเป็นรูปตัววาย (Y) ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-12
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-13
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-14
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-15
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-16
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-17
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-18
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
ป้ายเตือนทางแยก หมายถึง ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย
ต-19
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย
ป้ายเตือนทางแยก หมายถึง ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย
ต-20
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย
ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต-21
ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า
ป้ายเตือนทางแคบ ทั้งสองด้าน หมายถึง ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน
ต-22
ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน
ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ต-23
ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย
ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา หมายถึง ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ต-24
ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา
ป้ายเตือนสะพานแคบ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน สะพานแคบ ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมาจากอีกฝ่ายหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยูก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-25
ป้ายเตือนสะพานแคบ
ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรด้านซ้ายผู้ขับขี่ควร เปลี่ยนไปใช้ช่องเดินรถที่เหลือ
ต-26
ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย
ป้ายเตือนจราจรปิดด้านขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรด้านขวา ผู้ขับขี่ควรเปลี่ยนไปใช้ช่องเดินรถที่เหลือ
ต-27
ป้ายเตือนจราจรปิดด้านขวา
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟ ไม่มีเครื่องกั้นทาง หมายถึง เครื่องหมายเตือน ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวา และทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไป และปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด
ต-28
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง หมายถึง เครื่องหมายเตือน ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และมีรั้วหรือเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีเสียงสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือเจ้าหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนตามกันได้
ต-29
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟมีเครื่องกั้นทาง
ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟ ติดทางแยก หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางข้ามทางรถไฟอยู่ติดทางแยก
ต-30
ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก
ป้ายเตือนทางแคบ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางแคบ ทางข้างหน้ามีขนาดแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านมีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-31
ป้ายเตือนทางแคบ
ป้ายเตือนทางแคบ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางแคบ ทางข้างหน้ามีขนาดแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านมีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-31/1
ป้ายเตือนทางแคบ
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางลอดต่ำ ทางข้างหน้ามีทางลอดต่ำ มีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-32
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางลอดต่ำ ทางข้างหน้ามีทางลอดต่ำ มีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-32/1
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ
ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน หมายถึง Warning Sign ทางขึ้นลาดชัน ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนิน สันเขาหรือสันเนิน อาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมา ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา
ต-33
ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน
ป้ายเตือนทางลงลาดชัน หมายถึง Warning Sign ทางลงลาดชัน ทางข้างหน้าเป็นทางลาดลงเขาหรือลงเนิน ให้ขับรถให้ช้าลงเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลงเขา หรือเนินที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำเพิ่อความปลอดภัย
ต-34
ป้ายเตือนทางลงลาดชัน
ป้ายเตือนรถกระโดด หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน เตือนรถกระโดด ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกระทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ต-35
ป้ายเตือนรถกระโดด
ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ หมายถึง Warning Sign ผิวทางขรุขระ ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุมมีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ต-36
ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ
ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง หมายถึง ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน หรือเป็นแอ่ง
ต-37
ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง
ป้ายเตือนทางลื่น หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางลื่น ข้างหน้าทางลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังการลื่นไถล อย่าใช้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ต-38
ป้ายเตือนทางลื่น
ป้ายเตือนทางร่วน หมายถึง Warning Sign ผิวทางร่วน ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง
ต-39
ป้ายเตือนทางร่วน
ป้ายเตือนระวังหินร่วง หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีหินร่วงลงมาในผิวทาง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่า ทางข้างหน้าที่ตัดผ่านภูเขาอาจมีอันตราย จากหินที่ร่วงลงมา หรือหินที่กีดขวางทางเดินรถ
ต-40
ป้ายเตือนระวังหินร่วง
ป้ายเตือนสะพานเปิดได้ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน สะพานเปิดได้ ทางข้างหน้าจะต้องผ่านสะพานที่สามารถเปิดให้เรือลอด ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อเจ้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่าน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อรถข้างหน้า และรถข้างหลัง
ต-41
ป้ายเตือนสะพานเปิดได้
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรซ้าย หมายถึง เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่าที่ทางแยกหรือที่เกาะเปิดข้างหน้า ให้ทำการเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายของเกาะแบ่งทิศทางจราจร หรือเกาะแบ่งช่องจราจร
ต-42
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรซ้าย
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรขวา หมายถึง เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่าที่ทางแยกหรือที่เกาะเปิดข้างหน้า ให้ทำการเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวาของเกาะแบ่งทิศทางจราจร หรือเกาะแบ่งช่องจราจร
ต-43
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรขวา
ป้ายเตือนออกทางขนาน หมายถึง ทางหลักข้างหน้ามีช่องเปิดออกทางขนาน ให้ผู้ขับขี่บนทางหลักระมัดระวัง และเตรียมพร้อมเพื่อจะออกทางขนาน
ต-44
ป้ายเตือนออกทางขนาน
ป้ายเตือนเข้าทางหลัก หมายถึง ทางขนานข้างหน้ามีช่องเปิดเข้าทางหลัก ให้ผู้ขับขี่บนทางขนานที่จะเข้าทางหลักระมัดระวัง และเตรียมพร้อมเพื่อจะเข้าทางหลัก
ต-45
ป้ายเตือนเข้าทางหลัก
ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ทางร่วมซ้าย ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้าย ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต-46
ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย
ป้ายเตือนทางร่วมขวา หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ทางร่วมขวา ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางขวา ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต-47
ป้ายเตือนทางร่วมขวา
ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า หมายถึง Warning Sign ทางคู่ข้างหน้า ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-48
ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า
ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่ หมายถึง ทางคู่ข้างหน้า ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-49
ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่
ป้ายเตือนจุดกลับรถขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีที่กลับรถอยู่ทางด้านขวา ใช้เตือนผู้ขับขี่บนทางหลวงให้ทราบว่าทางข้างหน้าจะมีช่องเปิดเกาะกลาง หรือเกาะแบ่งทางหลักกับทางขนานที่ให้กลับรถได้ ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะกลับรถจะได้เตรียมเข้าช่องจราจรที่ถูกต้อง และลดความเร็วลง
ต-50
ป้ายเตือนจุดกลับรถขวา
ป้ายเตือนจุดกลับรถซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีที่กลับรถอยู่ทางซ้าย ใช้เตือนผู้ขับขี่บนทางหลวงให้ทราบว่าทางข้างหน้าจะมีช่องเปิดเกาะกลาง หรือเกาะแบ่งทางหลักกับทางขนานที่ให้กลับรถได้ ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะกลับรถจะได้เตรียมเข้าช่องจราจรที่ถูกต้อง และลดความเร็วลง
ต-51
ป้ายเตือนจุดกลับรถซ้าย
ป้ายเตือนทางเดินรถสองทาง หมายถึง ทางเดินรถสองทาง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถสองทางผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายและระมัดระมัดอันตรายจากรถที่สวนทางมา
ต-52
ป้ายเตือนทางเดินรถสองทาง
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ หมายถึง สัญญาณจราจร ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
ต-53
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า หมายถึง เครื่องหมายเตือน หยุดข้างหน้า ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันทีเมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
ต-54
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า หมายถึง เครื่องหมายเตือน หยุดข้างหน้า ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันทีเมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
ต-54/1
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมที่จะให้ทางเมื่อถึงป้ายให้ทาง
ต-55
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมที่จะให้ทางเมื่อถึงป้ายให้ทาง
ต-55/1
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า
ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน หมายถึง ระวังคนข้ามถนน ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนน หรือมีหมู่บ้านราษฏรอยู่ข้างทางซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย
ต-56
ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน
ป้ายเตือนเขตโรงเรียนระวังเด็ก หมายถึง ระวังคนข้ามถนน ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถ ให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณ และห้ามทำให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใดๆ
ต-57
ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก
ป้ายเตือนระวังสัตว์ หมายถึง ระวังสัตว์ ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ
ต-58
ป้ายเตือนระวังสัตว์
ป้ายเตือนระวังเครื่องบินบินต่ำ หมายถึง ทางข้างหน้าเข้าใกล้สนามบิน หรืออาจมีเครื่องบิน บินขึ้น-ลงในระดับต่ำ ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ หากเห็นเครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงผ่านทางข้างหน้า
ต-59
ป้ายเตือนระวังเครื่องบินบินต่ำ
ป้ายเตือนระวังอันตราย หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีอันตราย ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังอันตรายชั่วคราวบนทางหลวง เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางรถ การพังทลายของถนนจากอุทกภัย มีต้นไม้ล้มขวางทาง มีการซ่อมสายไฟคร่อมผิวจราจร เนื่องจากป้ายมิได้แจ้งว่าอันตรายข้างหน้าเป็นอะไร ดังนั้นจึงควรติดตั้งป้ายเตือนเสริม โดยมีข้อความระบุถึงสิ่งอันตรายที่ต้องการจะเตือน
ต-60
ป้ายเตือนระวังอันตราย
ป้ายระวังอันตราย หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีอันตราย ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังอันตรายชั่วคราวบนทางหลวง เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางรถ การพังทลายของถนนจากอุทกภัย มีต้นไม้ล้มขวางทาง มีการซ่อมสายไฟคร่อมผิวจราจร เนื่องจากป้ายมิได้แจ้งว่าอันตรายข้างหน้าเป็นอะไร ดังนั้นจึงควรติดตั้งป้ายเตือนเสริม โดยมีข้อความระบุถึงสิ่งอันตรายที่ต้องการจะเตือน
ต-60/1
ป้ายเตือนระวังอันตราย
ป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรคู่ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรคู่ มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานพาหนะสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้าย และทางขวาของป้าย
ต-62
ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรคู่
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที
ต-75
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที
ป้ายเตือนเขตห้ามแซง หมายถึง ป้ายเตือนก่อสร้าง เขตห้ามแซง ใช้ติดตั้งทางด้านขวาของทาง หมายความว่าทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่นได้
ต-61
ป้ายเตือนเขตห้ามแซง
75 x 100 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หมายถึง รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปด้านขวา
ต-64
ป้ายเตือนแนวทาง
35 x 98 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หมายถึง รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปด้านซ้าย
ต-67
ป้ายเตือนแนวทาง
35 x 98 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หมายถึง รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปทั้งสองด้าน ใช้เตือนการเปลี่ยนแนวในทางราบบนทางหลวงหรือถนนที่ทางโค้ง หรือทางแยก
ต-69
ป้ายเตือนแนวทาง
35 x 178 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
ต-65
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
ต-68
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
ต-70
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หรือป้ายเชฟรอน (Chevron)
ต-63
ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron)
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หรือป้ายเชฟรอน (Chevron)
ต-66
ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron)
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวางหมายถึง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่า มีฉนวนใน หรือเกาะ (Median) หรือสิ่งกีดขวางอื่น
ต-71
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง
45 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวางหมายถึง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่า มีฉนวนใน หรือเกาะ (Median) หรือสิ่งกีดขวางอื่น
ต-72
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวางหมายถึง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่า มีฉนวนใน หรือเกาะ (Median) หรือสิ่งกีดขวางอื่น
ต-73
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนสลับกันไป หมายถึง ทางข้างหน้ามีจำนวนช่องเดินรถลดลง ให้ผู้ขับขี่ขับรถ สลับกันไปด้านละคัน
ต-74
ป้ายเตือนสลับกันไป
90 x 110 ซม.
ป้ายเตือนสลับกันไป หมายถึง ทางข้างหน้ามีจำนวนช่องเดินรถลดลง ให้ผู้ขับขี่ขับรถ สลับกันไปด้านละคัน
ต-74/1
ป้ายเตือนสลับกันไป
90 x 125 ซม.

ป้ายเตือนอื่น ๆ หรือป้ายเตือนเสริม

ป้ายเสริมจะใช้คู่กับป้ายเตือน เพื่อขยายความหมาย ขอบเขต ความยาวของสภาพทางข้างหน้า

ป้ายเตือนสัญญาณไฟข้างหน้า
ป้ายเตือนสัญญาณไฟข้างหน้า
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนระวังรถทางขวา
ป้ายเตือนระวังรถทางขวา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนระวังรถทางซ้าย
ป้ายเตือนระวังรถทางซ้าย
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนรถกระโดด
ป้ายเตือนรถกระโดด
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางขรุขระ
ป้ายเตือนทางขรุขระ
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนรถวิ่งสวนทาง
ป้ายเตือนรถวิ่งสวนทาง
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางขึ้นเขา
ป้ายเตือนทางขึ้นเขา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางลงเขา
ป้ายเตือนทางลงเขา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนฝนตกถนนลื่น
ป้ายเตือนฝนตกถนนลื่น
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนเขตโรงเรียน
ป้ายเตือนเขตโรงเรียน
60 x 50 /
30 x 50 /
40 x 60 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือน อุบัติเหตุข้างหน้า
ป้ายเตือน อุบัติเหตุข้างหน้า
80 x 120 ซม.
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
60 x 120 ซม.
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
75 x 120 ซม.
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
150 x 180 ซม.
ป้ายจำกัดความเร็ว
ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว
60 x 120 ซม.
ป้ายเตือนความเร็ว
ป้ายเตือนความเร็ว
45 x 45 /
60 x 60 ซม.
ป้ายที่กลับรถข้างหน้า
ป้ายที่กลับรถข้างหน้า
60 x 100 ซม.

ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (รหัส ตก.)

ขนาดป้ายเตือนในงานก่อสร้าง รหัส ตก-1 ถึง ตก-24 มีขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 เซนติเมตร

ป้ายเตือนสำรวจทาง หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่กำลังทำการสำรวจอยู่บนผิวจราจร หรือใกล้ชิดกับผิวจราจร โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม.
ตก-1
“ป้ายเตือนสำรวจทาง”
ป้ายเตือนงานก่อสร้าง หมายถึง ให้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณก่อสร้างเพื่อเตือนให้ทราบว่าทางข้างหน้ากำลังมีงานก่อสร้างอยู่บนผิวจราจรหรือทางเดินรถ หรือใกล้กับผิวจราจร หรือทางเดินรถ ควรขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังโดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม. ใช้ติดตั้งเดี่ยวหรือติดตั้งเป็นชุด ๆ ล่วงหน้าโดยมีแผ่นป้ายบอกระยะทางสีส้มประกอบ
ตก-2
“ป้ายเตือนงานก่อสร้าง”
ป้ายเตือนคนทำงาน ใช้สำหรับเตือนผู้ขับขี่ยวดยานให้ทราบว่าทางข้างหน้ามีคนกำลังทำงานอยู่บนผิวจราจร หรือใกล้ชิดกับผิวจราจร ป้ายนี้ใช้ได้ทั้งงานก่อสร้างที่มีคนงานกำลังทำงานอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งของโครงการงานบำรุงรักษาทางหรืองานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
ตก-3
“ป้ายเตือนคนทำงาน”
ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ข้างทาง และล้ำเข้ามาในผิวจราจรหรือใกล้ผิวจราจรเป็นครั้งคราว โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม. อาจมีแผ่นป้าย “เครื่องจักรกำลังทำงาน” สีส้มประกอบ
ตก-4
“ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน”
ป้ายเตือนทางเบี่ยงซ้าย หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางไปจากเดิมไปใช้ทางชั่วคราวหรือทางเบี่ยง โดยให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบทิศทางที่จะเบี่ยงออกไปด้วย
ตก-5
“ป้ายเตือนทางเบี่ยงซ้าย”
ป้ายเตือนทางเบี่ยงขวา หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางไปจากเดิมไปใช้ทางชั่วคราวหรือทางเบี่ยง โดยให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบทิศทางที่จะเบี่ยงออกไปด้วย
ตก-6
“ป้ายเตือนทางเบี่ยงขวา”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-7
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-8
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-9
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-10
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-11
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-12
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-13
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-14
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-15
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-16
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-17
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-18
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-19
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-20
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-21
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-22
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-23
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-24
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนแนวทางไปทางซ้าย หมายถึง ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ชี้ไป เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ตก-25 “ป้ายเตือนแนวทางไปทางซ้าย”

ป้ายเตือน ตก-25 และ ตก-26

ขนาด 60 x 120 เซนติเมตร

ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา หมายถึง ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ชี้ไป เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ตก-26 “ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา”

ป้ายแนะนำ มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท ขนาด 80 x 100 และ 100 x 120 เซนติเมตร
น-1
ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท
ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท น-1/1 ขนาด 60, 75 และ 90 เซนติเมตร
น-1/1
ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท
ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง น-2 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร
น-2
ป้ายบอกจุดหมาย
ป้ายบอกระยะทาง น-3 ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร
น-3
ป้ายบอกระยะทาง
ป้ายชุดบอกรายละเอียดทางแยก น-4 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร
น-4
ป้ายชุดบอกรายละเอียดทางแยก
ป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน น-5 ขนาด 60 x 180 
เซนติเมตร
น-5
ป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน
ป้ายบอกชื่อแม่น้ำ ลำคลอง น-6 ขนาด 40 x 120 เซนติเมตร
น-6
ป้ายบอกชื่อแม่น้ำ ลำคลอง
ป้ายสิ้นสุดสายทาง น-7 ขนาด 40 x 180 เซนติเมตร
น-7
ป้ายสิ้นสุดสายทาง
ป้ายกรมทางหลวงชนบท น-8 ขนาด 20 x 80 เซนติเมตร
น-8
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายชี้ทาง น-9 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร
น-9
ป้ายชี้ทาง
ป้ายแสดงตำแหน่งทางข้าม น-10 ขนาด 60 x 60 หรือ 90 x 90 เซนติเมตร
น-10
ป้ายแสดงตำแหน่งทางข้าม
ป้ายข้อความเสริม "จุดเริ่มต้น" ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร
ป้ายข้อความเสริม “จุดเริ่มต้น”
ป้ายจักรยานชิดซ้าย ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร
ป้ายจักรยานชิดซ้าย
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ กิจกรรม และแหล่งชุมชน ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว
ป้ายสัญลักษณ์ตัว P หรือป้ายที่จอดรถ ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร
ป้ายสัญลักษณ์ตัว P หรือป้ายที่จอดรถ
ป้ายโรงพยาบาล ขนาดป้ายบน60 x 60 และป้ายล่าง 40 x 60 เซนติเมตร
ป้ายโรงพยาบาล
ป้ายที่กลับรถ ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร
ป้ายที่กลับรถ
ป้ายที่กลับรถ ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร
ป้ายที่กลับรถ
ป้ายแสดงที่พักริมทาง ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงที่พักริมทาง
ป้ายแสดงที่พักริมทาง ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงที่พักริมทาง
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวโบราณทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวโบราณทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ (Scenic Area Signs) ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ (Scenic Area Signs) ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ (Scenic Area Signs) ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์
ป้ายจราจรประเภท ป้ายแนะนำทั่วไป นส-1
นส-1
ป้ายจราจรประเภท ป้ายแนะนำทั่วไป นส-2
นส-2
ป้ายจราจรประเภท ป้ายแนะนำทั่วไป นส-3
นส-3
ป้ายจราจรประเภท ป้ายแนะนำทั่วไป นส-4
นส-4
ป้ายทางหลวง นส-5
นส-5
ป้ายทางหลวง นส-6
นส-6
ป้ายทางหลวง นส-7
นส-7
ป้ายทางหลวง นส-8
นส-8
ป้ายทางหลวง นส-9
นส-9
ป้ายทางหลวง นส-10
นส-10
ป้ายบอกทางหลวง นส-11
นส-11
ป้ายบอกทางหลวง นส-12
นส-12
ป้ายแนะนำเสริม นส-13
นส-13
ป้ายแนะนำเสริม นส-14
นส-14

ป้ายระบุทิศทาง (นส.) รหัส นส-1 ถึง นส-14 ขนาด 40 x 60, 50 x 75 และ 60 x 90 เซนติเมตร

ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: สนามกอล์ฟ
สนามกอล์ฟ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : ไร่องุ่น
ไร่องุ่น
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: ที่พัก
ที่พัก
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: สถานที่ตากอากาศ
สถานที่ตากอากาศ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: สวนสัตว์
สวนสัตว์
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: ภูเขา
ภูเขา
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: หน้าผา
หน้าผา
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: ถ้ำ
ถ้ำ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: ทะเล
ทะเล
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: น้ำตก
น้ำตก
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: น้ำพุ
น้ำพุ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: เขื่อน
เขื่อน
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: ชายหาด
ชายหาด
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ: แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ: เกาะ
เกาะ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ: วนอุทยาน
วนอุทยาน

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นโบราณสถาน
โบราณสถาน
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน: วัด, โบสถ์
วัด, โบสถ์
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นโบราณสถาน: ศาลเจ้า
ศาลเจ้า
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นโบราณสถาน: ศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นโบราณสถาน: ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นโบราณสถาน: ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัย
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: สนามกีฬา
สนามกีฬา
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: ศูนย์ศิลปาชีพ
ศูนย์ศิลปาชีพ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: ชายแดน
ชายแดน
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม: ตลาด
ตลาด
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: สวน, ไร่
สวน, ไร่

ขนาดมาตรฐานของป้ายสัญลักษณ์แสดงแหล่งท่องเที่ยว มีขนาด 40 x 40 เซนติเมตร

ป้ายจราจรตามแบบมาตรฐานทช. (กรมทางหลวงชนบท)

ผลงานป้ายจราจรของเรา

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

ป้ายถนนส่วนบุคคลสงวนสิทธิ์ ติดตั้งที่สุขุมวิท ซอย 64

ป้ายถนนส่วนบุคคลสงวนสิทธิ์ ติดตั้งที่สุขุมวิท ซอย 64

ป้ายบังคับ และป้ายขาตั้งห้ามจอดตลอดแนว หมู่บ้านเดอะมิราเคิล

ป้ายบังคับ และป้ายขาตั้งห้ามจอดตลอดแนว หมู่บ้านเดอะมิราเคิล

ป้ายเตือนการก่อสร้าง งานก่อสร้างภาคใต้ ที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ป้ายเตือนการก่อสร้าง งานก่อสร้างภาคใต้ ที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ป้ายถนนส่วนบุคคล ที่บ้านรวยสุข ทางด่วนสุขาภิบาล 5 พหลโยธิน

ป้ายถนนส่วนบุคคล ที่บ้านรวยสุข ทางด่วนสุขาภิบาล 5 พหลโยธิน

ป้ายลานจอดรถ และป้ายทางออก EXIT นิติบุคคลอาคารชุด เอสวี ซิตี้

ป้ายลานจอดรถ และป้ายทางออก EXIT นิติบุคคลอาคารชุด เอสวี ซิตี้

ป้ายลูกศรบอกทาง เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ขนาด 50 x 80 เซนติเมตร

ป้ายลูกศรบอกทาง เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ขนาด 50 x 80 เซนติเมตร

ป้ายจราจร